دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 33 - Floating an element

۱۵۱ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

In this video we take a look at floating elements.

HTML: http://pastebin.com/btMvvJmx
CSS: http://pastebin.com/Jy6Q45S0

دیدگاه ها

دیرین دیرین

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۱

کوهنوردی

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۸ بازدید
۱:۱۵

ُسفر سرنوشت

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۸ بازدید
۱:۹

با محرمان

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۹ بازدید
۱:۹

ورزش همگانی

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۹ بازدید
۱:۱۵

LCD مرگبار

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۹ بازدید
۱:۱۷

نقاشی دیواری

دیرین دیرین شش ماه پیش ۳۹ بازدید
مشاهده همه