دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 40 - Relative positioning

۲۴۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we go over relative positioning.

HTML Source: http://pastebin.com/vR28UGHF
CSS Source: http://pastebin.com/GNxQeubV

دیدگاه ها