دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 59 - text shadow

۲۶۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video lets review the text-shadow property.

HTML Code: http://pastebin.com/XtA0KGgi
CSS Code: http://pastebin.com/M6gsAa06

دیدگاه ها