دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

React Redux React-Router: From Beginner to Paid Professional

۱۳۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Take this course and source code ☞ https://on.codequs.com/NyEBFpncZ
Modern React with Redux ☞ https://codequs.com/a/BJIuhSI_
Advanced React and Redux ☞ https://codequs.com/a/B1MaXv8_
Build Apps with React Native ☞ https://codequs.com/a/SkRTHvU_

Build Web Apps with React JS and Flux
☞ https://codequs.com/a/HkqNSvIO

The Complete Web Development Tutorial Using React and Redux
☞ https://codequs.com/a/BJ0yKDEd

Vue.JS Tutorials: Zero to Hero with VueJS JavaScript Framework
☞ https://codequs.com/a/By1lVorO

Learn Angular 2 Development By Building 10 Apps
☞ https://codequs.com/a/H1Y5Qj7_

Angular 2 with TypeScript for Beginners: The Pragmatic Guide
☞ https://codequs.com/a/BJfrXjmd

Learn React, Redux, React-Router, ES6, advanced JavaScript, React/Redux developer tools, webpack, babel, JSX

Building many examples such as To do list, YouTube Search API, Imgur Search API...
59 lectures (6.5 hours of content) cover the knowledge of ECMAScript 2015(ES6), Redux technology and React framework from basic to advanced levels.
There are many exercises and quizzes in each section, which help to re-enforce your knowledge before continuing the next section.
Using visual teaching aids such as mind-mapping, colorful drawings stimulating animations and mockups to help you master even the most challenging concepts of React and Redux. Has you ever struggle for several months to get familiar with a new framework in other courses? Do you wonder why few developers can easily adapt a new technology while others need too much time and effort in it? In my course, you will be able to work with Redux-React after just 2 WEEKs. The modern teaching and learning method really helps you realize how you will be able to improve yourself and go through the rest of your IT career more comfortably.


WHY REACT?

React is a JavaScript library for creating user interfaces by Facebook and Instagram. We built React to solve one problem: building large applications with data that changes over time.
So many companies are adopting React.js every day. Some examples of big companies using React are Netflix, Yahoo, Facebook, WhatsApp, Instagram and Atlassian. Mastering React framework and Redux technology will offer you a lot of opportunities for the highest paying jobs


WHY REDUX?

Managing state in an application is critical, and is often done haphazardly. Redux provides a state container for JavaScript applications that will help your applications behave consistently.
Redux is an evolution of the ideas presented by Facebook's Flux, avoiding the complexity found in Flux by looking to how applications are built with the Elm language.
Redux is useful for React applications


WHAT'S MORE?

Exploring many features of ECMAScript 2015 (ES6) such as Let, Const, Import, Export, Arrow Functions, Cass, Object Destructuring, Array Destructuring, Spread/Rest Operator, Template Strings, Object.assign().
Using many advanced JavaScript features which help your Redux React project more concise such as Array.prototype.map(), Array.prototype.filter(), Function.prototype.bind().
Applying the related technologies supporting React such as "React/Redux Developer Tools, NPM, Webpack, Babel,
Using JSX syntax to make the React project more elegant.

دیدگاه ها

گوفی

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۵۳

گوفی: سیگار نکشید

گوفی دو سال پیش ۶۴۷ بازدید
۸:۲۵

گوفی: این قسمت دیوانه

گوفی دو سال پیش ۸۲۱ بازدید
۸:۵۷

گوفی: این قسمت پدر شیر

گوفی دو سال پیش ۱۰۵۶ بازدید
۱۰:۲۸

گوفی: فصل 1 قسمت 10

گوفی دو سال پیش ۹۰۰ بازدید
مشاهده همه