دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Vocabulary English With Picture - Vocabulary English Words - Unit 9 - The Starfish

۲۲۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Vocabulary English With Picture - Vocabulary English Words
Vocabulary English With Picture - Vocabulary English Words
GET NEW LESSON : https://goo.gl/9uIh0E
These video series is a wonderful and well-organized vocabulary book. Each unit has 20 target words with multiple learning exercises that learners can use to practice the vocabulary. Also, I was happy to see that the book uses the target words in a reading passage. This allows the learner to see how the words are used in context.
Vocabulary English With Picture - Vocabulary English Words

دیدگاه ها

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک دو سال پیش ۵۵۳ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک دو سال پیش ۶۱۴ بازدید
مشاهده همه